ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α΄ ΕΡΑΣ/ΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2018-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019Η Ε.Ε. της ΕΠΣ Θεσπρωτίας αφού έλαβε υπόψη :

α) Την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία

β) Το ισχύον καταστατικό της Ένωσης και της ΕΠΟ

γ) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π, και του Πειθαρχικού Κώδικα όπως ισχύει σήμερα,

δ) Τις διατάξεις των κανονισμών της ΕΠΟ

ε) Τις διατάξεις των κανόνων και κανονισμών παιχνιδιού όπως ισχύει σήμερα

στ) Την σχετική απόφαση 38/13.8.2018 της Ε.Ε. της Ένωσης και

ζ) Την από 8-8-2018 απόφαση της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τους αγώνες πρωταθλήματος της Α΄ Ενιαίας Ερασιτεχνικής Κατηγορίας για την περίοδο 2018-2019.

Άρθρο 1ον

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη αυτή είναι πρόσκληση για σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της  Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας ως διοργανώτριας και των ποδοσφαιρικών σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα.

Η υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, που αναφέρεται παρακάτω, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης και συντελείται η προαναφερόμενη σύμβαση (άρθρο 7 παρ.2 του Κ.Α.Π). Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή για κανέναν λόγο και έχει ως συνέπεια τις κυρώσεις της παρ.3 του άρθρου 7 του Κ.Α.Π.(αποκλεισμός).

 Άρθρο 2ον

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Ημέρα έναρξης των αγώνων της Α1 Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, ορίζεται εκτός απροόπτου το τελευταίο Σαββατοκύριακο  στις 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2018

 Άρθρο 3ον

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛ/ΚΑ

Για να συμμετάσχει ένα σωματείο στο πρωτάθλημα της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα πρέπει απαραίτητα:

α) Να υποβάλλει γραπτή δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα μέχρι την Δευτέρα  3  Σεπτεμβρίου 2018  και ώρα 14.00΄.

β) Να έχει τακτοποιήσει προηγουμένως το τυχόν  χρέος του από οποιαδήποτε αιτία προς την ΕΠΣΘ, προκειμένου να έχει το δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα της Ένωσης.

γ) Να υποβάλει γραπτή άδεια παραχώρησης – χρήσης του γηπέδου στο οποίο θα αγωνιστεί η ομάδα του από τον ιδιοκτήτη του γηπέδου (από τον Αθλητικό Οργανισμό για τα γήπεδα που ανήκουν στους Δήμους ή από άλλο φορέα ή Ν.Π.Ι.Δ., ή ιδιώτη),

δ) Να υποβάλει γραπτώς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου του. Για κάθε αλλαγή που θα προκύπτει στη σύνθεση του Δ.Σ θα ενημερώνεται άμεσα η διοργανώτρια αρχή.

ε) Να ορίσει τον υπεύθυνο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) του Σωματείου με τα στοιχεία διεύθυνσης και τηλεφώνου καθώς και του ΦΑΞ (αν υπάρχει). Τα σωματεία είναι υπεύθυνα να ελέγχουν τη δυνατότητα χρήσης του ΦΑΞ και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και της λήψης των εγγράφων. Σε περίπτωση αμέλειας σωματείου για τη λήψη αλληλογραφίας θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνο και θεωρείται ότι έλαβε γνώση των εγγράφων όταν υπάρχει αποδεικτικό αποστολής από τη Γραμματεία της Ένωσης. 

στ) Να καταθέσει Συνυποσχετικό Διαιτησίας/ Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο εκπρόσωπο του Σωματείου (έντυπα που χορηγούνται από την Ένωση), περί αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A, U.E.F.A. και Ε.Π.Ο.(άρθρο 2, παρ.3α, εδ.Ιγ του Καταστατικού της ΕΠΟ), νόμιμα επικυρωμένο. Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμιά δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή,

 Άρθρο 4ον

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

α)  Η ετήσια συνδρομή για κάθε Σωματείο της Ένωσης ορίζεται στο ποσό των 30,00 €,

β) Το παράβολο (δικαίωμα) συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 70,00 € για κάθε Σωματείο. Με το παραπάνω ποσό καλύπτεται, η συμμετοχή των ομάδων στο Πρωτάθλημα, στο Κύπελλο ΕΠΣΘ και στο Super Cup,

γ) Η κλήρωση θα γίνει στα γραφεία της Ένωσης, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2018 και  ώρα 19.00΄.

 Άρθρο 5ον

ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

 1. Το Σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή υποχρεούται να γνωρίσει στην Ένωση το χρώμα της στολής των ποδοσφαιριστών του. Σε κάθε αγώνα οι ομάδες έχουν υποχρέωση να μετέχουν με τα χρώματα της στολής (κύριας ή εναλλακτικής) που δήλωσαν στην αρχική δήλωση συμμετοχής. Στην περίπτωση που οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν στολές με τα ίδια χρώματα ή παρεμφερή, η γηπεδούχος έχει υποχρέωση να αλλάξει στολή. Σε περίπτωση άρνησης, ο αγώνες ματαιώνεται και η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π.
 2. Η αρίθμηση στην εμφάνιση (φανέλα, παντελονάκι) των ποδοσφαιριστών υποχρεωτικά είναι από το ένα (1) έως και το δέκα οκτώ (18). Η αρίθμηση στο παντελονάκι είναι προαιρετική. Εφ΄όσον όμως υπάρχει θα είναι όμοια με αυτή της φανέλας.
 3. Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστής ή ποδοσφαιριστές μιας ομάδας φορούν διαφορετική στολή, με διαφορετικό χρώμα από αυτό που έχουν οι στολές των συμπαικτών τους ή φανέλα χωρίς αριθμό, κατ΄ αρχήν δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τους στον αγώνα ύστερα από απόφαση του διαιτητή που αναγράφεται στο Φ.Α. και γνωστοποιείται στον αρχηγό της ομάδας. Όταν ο ποδοσφαιριστής ή οι ποδοσφαιριστές αρνούνται να συμμορφωθούν με την υπόδειξη του διαιτητή, τότε αυτός, αφού το αναγράψει στο Φ.Α. αν ο αγώνας δεν έχει αρχίσει, διατάζει την ματαίωσή του ή αν ο αγώνας έχει αρχίσει διατάζει την διακοπή του. Στην τελευταία περίπτωση στην υπαίτια ομάδα επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 21 παρ.2 του Κ.Α.Π.
 4. Οι ομάδες που επιθυμούν να διαφημίζουν πάνω στις στολές των ποδοσφαιριστών διάφορα προϊόντα παίρνουν άδεια για χρήση διαφήμισης στις στολές των ποδοσφαιριστών τους από την διοργανώτρια. Οι ομάδες τότε οφείλουν να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις (άρθρο 14, παρ.2 του Κ.Α.Π.:

α) Η διαφήμιση αποτυπώνεται στο εμπρόσθιο και στο οπίσθιο της φανέλας και του παντελονιού του ποδοσφαιριστή, εφ΄ όσον κριθεί αναγκαίο από τις ομάδες. Το έμβλημα των ομάδων αποτυπώνεται στο επάνω αριστερό σημείο της φανέλας των ποδοσφαιριστών(άρθρο 14, παρ.1 περ.β΄του Κ.Α.Π.).

β) Η διαφήμιση δεν έχει φόντο, δεν τονίζεται και δεν περικλείεται σε πλαίσιο,

γ) Η διαφήμιση έχει όνομα ή το έμβλημα του προϊόντος.

δ) Η διαφήμιση άμεση ή έμμεση , προϊόντων που είναι αντίθετα με την αθλητική ιδέα απαγορεύεται (ποτά, τσιγάρα κ.λ.π.)

ε) Η διαφήμιση κατασκευαστών αθλητικών στολών αποτυπώνεται στο πάνω δεξιό μέρος της φανέλας των ποδοσφαιριστών, δεν έχει φόντο και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα πέντε (15) τετραγωνικά εκατοστά.

-Ο διαιτητής μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης ομάδας αναγράφει στο Φ.Α. τις τυχόν ελλείψεις. Το σωματείο που δεν εφαρμόζει τα παραπάνω μετά από διαπίστωση της διοργανώτριας παραπέμπεται στα αρμόδια όργανα.

 Άρθρο 6ον

ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 • Τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή, υποχρεούνται να γνωρίσουν στην ΕΠΣΘ τα γήπεδα που θα χρησιμοποιήσουν για τους αγώνες τους. Κάθε σωματείο δύναται να δηλώσει και εναλλακτική (δεύτερη) έδρα προσκομίζοντας και το σχετικό παραχωρητήριο από την αρχή που ανήκει το γήπεδο.
 • Οι αγωνιστικοί χώροι των γηπέδων θα είναι υποχρεωτικά για όλους τους αγώνες είτε με φυσικό είτε με πλαστικό χλοοτάπητα. Η χρήση Λαμπτήρων για διεξαγωγή αγώνων σε νυχτερινές ώρες θα επιτρέπεται μόνο εφ΄ όσον θα πληρούνται οι όροι ασφάλειας όλων των διαπλεκόμενων και μετά από σχετική άδεια από τον ιδιοκτήτη του γηπέδου και σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του Πρωταθλήματος και Κυπέλλου.

 Άρθρο 7ον

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 • Το προγράμματα των αγώνων του πρωταθλήματος θα καταρτιστούν από την Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου μετά από δημόσιες κληρώσεις
 • Οι ημέρες που θα διεξαχθούν τα πρωταθλήματα θα είναι κατά βάση τα Σαββατοκύριακα. Εάν υπάρξει έλλειψη χρόνου ή έλλειψη γηπέδων, η Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει τη διεξαγωγή αγώνων (σε ελάχιστες τον αριθμό) και άλλη ημέρα της εβδομάδας (π.χ. Τετάρτη ή Πέμπτη).
 • Οι ώρες θα είναι οι συνήθεις απογευματινές, πρωινές Κυριακής σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. από έλλειψη γηπέδων).
 • Η Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού (λόγω πολλών ομάδων με ίδια έδρα) δύναται μετά από σχετική άδεια από τον φορέα ιδιοκτησίας να ορίζει αγώνα σε άλλο εναλλακτικό (κοντινό) γήπεδο από τη δηλωθείσα έδρα,
 • Σε περίπτωση επιβολής σε σωματείο ποινής στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του, το γήπεδο για τη διεξαγωγή των αγώνων του στο διάστημα που εκτίεται αυτή η ποινή, θα ορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της Ένωσης σε απόσταση από την πρώτη δηλωθείσα έδρα τουλάχιστον δέκα (10) χιλιόμετρων,
 • Όλα ανεξαιρέτως τα σωματεία που διαθέτουν γήπεδο είναι υποχρεωμένα να επιτρέπουν την χρησιμοποίηση των γηπέδων αυτών και των εγκαταστάσεών τους για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας,
 • Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν αποδυτήρια για το φιλοξενούμενο σωματείο
 • Η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης του αγώνα ή το γήπεδο τέλεσής του με την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα του ενδιαφερόμενους , τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξή του. Το εικοσιτετράωρο αρχίζει από την αποστολή του ΦΑΞ ή της με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ειδοποίησης των σωματείων από τη διοργανώτρια
 • Τα αιτήματα των Σωματείων για αλλαγή ημέρας, ώρας ή γηπέδου διεξαγωγής αγώνα θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τον αγώνα να είναι αιτιολογημένα, για να υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστούν. Προφορικά τηλεφωνικά και αναιτιολόγητα αιτήματα, ή αιτήματα που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των πέντε ημερών από τον αγώνα δεν θα λαμβάνονται υπ΄ υπόψη και φυσικά δεν θα συζητούνται, με εξαίρεση έκτακτες σοβαρότατες περιπτώσεις. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος θα κρίνει την αναγκαιότητα ικανοποίησης των αιτημάτων αυτών.

 10) Οι ομάδες έχουν το δικαίωμα υποβολής κοινού αιτήματος αλλαγής της ημέρας ή

          ώρας διεξαγωγής οποιουδήποτε αγώνα τους το οποίο θα γίνεται γραπτώς από τις

          δύο ομάδες και το αργότερο σε 48 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα και το οποίο θα

          εξετάζεται από την Επιτροπή πρωταθλήματος και θα δίνεται  εγκαίρως η απάντηση

          στους ενδιαφερόμενους 

 11)  Η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ανά πάσα στιγμή τους αγώνες όλων των

          κατηγοριών ή μεμονωμένων αγώνων, αν εκτιμήσει ότι, λόγω έκτακτων συνθηκών

         (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, διακοπή συγκοινωνιών, σεισμού κ.ά.) προκειμένου να

         αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία και έξοδα μετακίνησης σωματείων, διαιτητών κ.λ.π.

         ενημερώνοντας τα σωματεία με κάθε πρόσφορο μέσο. Την απόφαση δύναται να την

         λάβει ο πρόεδρος δια της Εκτελεστικής Γραμματείας ή η Επιτροπή Πρωταθλήματος

         και κυπέλλου σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Ένωσης.

Άρθρο 8ον

ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (άρθρο 11 του Κ.Α.Π)

 

 1. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι 90’  της ώρας σε δύο ημίχρονα των 45΄ το καθένα. Ο διαιτητής είναι υπεύθυνος για την τήρηση της ακριβούς ώρας έναρξης του αγώνα και είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στο Φ.Α. κάθε περίπτωση και τα αίτια καθυστέρησης στην έναρξή του.
 2. Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την προσκόμιση στο διαιτητή ικανού αριθμού μπαλών για τη διεξαγωγή του αγώνα. Για το ποια μπάλα θα χρησιμοποιηθεί μόνος αρμόδιος είναι ο διαιτητής του αγώνα.
 3. Κάθε μια από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη:

α) Να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα πριν από την προκαθορισμένη έναρξή του, ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιμη να αγωνιστεί πέντε τουλάχιστον λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα.

β) Να προσκομίζει τα δελτία ατομικών μεταβολών των ποδοσφαιριστών, τις ταυτότητες των προπονητών ή των εκπροσώπων τους και όλα τα δικαιολογητικά διεξαγωγής του αγώνα μισή ώρα τουλάχιστον πριν την έναρξη του αγώνα.

Στην περίπτωση που σωματείο δεν προσκομίζει έγκαιρα τα δικαιολογητικά αυτά , ο αγώνας θα ματαιώνεται και το υπαίτιο σωματείο θα υφίσταται τις προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. συνέπειες  

 Άρθρο 8ον

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ

Η Επιτροπή πρωταθλήματος θα ορίζει προαιρετικά κατά την κρίση της έναν εκπρόσωπο ως Παρατηρητή Αγώνα σύμφωνα με τον ΚΑΠ. Σε περίπτωση απουσίας  Παρατηρητή Αγώνα θα εφαρμόζονται οι σχετικές αναφορές  του Κανονισμού Διαιτησίας και του ΚΑΠ.

Άρθρο 9ον

ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ

Η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού σε όλη τη διάρκεια του αγώνα είναι υποχρεωτική με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας.

Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για τη ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Ο διαιτητής υποχρεούται πριν την έναρξη του αγώνα  να ζητήσει και να καταγράψει στο Φύλλο Αγώνα τον Αριθμό Μητρώου του προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού στη διάρκεια του αγώνα.

Σε περίπτωση που ο γιατρός ή ο νοσοκόμος του αγώνα των παραπάνω ειδικοτήτων δεν παρουσιαστεί μισή τουλάχιστον ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, τότε η γηπεδούχος ομάδα ενημερώνει τον Διαιτητή του αγώνα  και ο Διαιτητής με τη σειρά του αφού καταγράψει το γεγονός στο Φύλλο Αγώνα, ενημερώνει την Επιτροπή Πρωταθλήματος ώστε να καταβληθεί προσπάθεια εξεύρεσης Ιατρού.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν εξευρεθεί γιατρός ή νοσοκόμος, τότε η μη αιτιολόγηση  της απουσίας του θα παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή και θα επιβάλλονται κυρώσεις οι οποίες θα φθάνουν μέχρι και στην κατακύρωση του αγώνα υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας.

Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να διαθέτουν στον γιατρό του αγώνα το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό, μάσκα οξυγόνου. Οι τυχόν παρατηρούμενες ελλείψεις καλούνται οι παρατηρητές αγώνα να το αναφέρουν στην έκθεσή τους.

 Άρθρο 10ον

ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ

 • Τα γηπεδούχα σωματεία, με την αποδοχή της παρούσας προκήρυξης, εκχωρούν στην Ε.Π.Σ.Θ την υποχρέωσή τους και εξουσιοδοτούν αυτήν να προβαίνει, για λογαριασμό τους, στην έκδοση της άδειας τέλεσης των αγώνων τους.
 • Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών του.
 • Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημούν το άθλημα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρόσωπα που προαναφέραμε, επιβάλλονται με απόφαση των αρμόδιων οργάνων της Ε.Π.Σ.Θ. οι προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. και τον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο. κυρώσεις.
 • Η κλήτευση των σωματείων και των φυσικών προσώπων στα πειθαρχικά όργανα της Ένωσης, για την επιβολή των προβλεπόμενων στον Κ.Α.Π. και Π.Κ. ποινών γίνεται παραδεκτή με τηλεφωνική κλήση (ή με Φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ενημέρωση του υπεύθυνου του ενδιαφερόμενου σωματείου (όπως έχει καθοριστεί στη δήλωση συμμετοχής του σωματείου) είτε εγκαλούμενο είναι το σωματείο, είτε ποδοσφαιριστής, παράγοντας ή φίλαθλός του.

Οι τυχόν απολογίες και τα υπομνήματα των εγκαλούμενων, υποβάλλονται γραπτά μέσα σε δύο (2) ημέρες από την κλήτευση.

 • Αναφορικά με την διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινές, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. ερασιτεχνών πρωταθλημάτων και του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.

 Άρθρο 11ον

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧ/ΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

 • Η ΕΠΣ Θεσπρωτίας παραιτείται του δικαιώματος των ποσοστών  της διοργανώτριας υπέρ των διαγωνιζομένων σωματείων. Η τιμή των εισιτηρίων για τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου, ορίζεται έως 3,00 €  για όλες τις Κατηγορίες και τους Ομίλους.

Τα εισιτήρια θα σφραγίζονται από τα σωματεία και θα υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα της γηπεδούχου ομάδας και θα παραδίδεται σφραγισμένη βεβαίωση στον παρατηρητή αγώνα, όσον αφορά τον αριθμό  εισιτηρίων που κυκλοφορούν, καθώς και την τιμή τους, θα επιδεικνύονται δε για επιβεβαίωση και έλεγχο στο ίδιο πρόσωπο, τα ίδια τα μπλοκ των εισιτηρίων πριν τη διανομή τους. Η ευθύνη έκδοσης και κυκλοφορίας βαρύνει το ίδιο το σωματείο. Απαγορεύεται γενικά η κυκλοφορία εισιτηρίων που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.  Οποιαδήποτε παράβαση της εγκυκλίου συνεπάγεται τις κυρώσεις του Κ.Α.Π.

 • Τα εξοδολόγια παραμένουν στο ύψος της περασμένης ποδοσφαιρικής περιόδου. δηλαδή για τους αγώνες της Α΄ Ενιαίας κατηγορίας και του Α΄ Ομίλου ίδιο με αυτό της Α1 (της περιόδου 2017-2018) και του Β΄ Ομίλου ίδιο με αυτό της Α2 (περιόδου 2017-2018).

 Άρθρο 12ον

ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Στις πρωταθλήτριες ομάδες του Α΄και Β΄ Όμιλο,  θα απονεμηθούν κύπελλα και μετάλλια.

Άρθρο 13ον

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

Για την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο των εκπροσώπων των σωματείων οι οποίοι πρέπει να είναι βάσει του ΚΑΠ υποχρεωτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, υποχρεούνται να παραδώσουν στον διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα την ταυτότητά τους ή φωτοτυπία της, ενώ για την είσοδο του προπονητή πρέπει να επιδεικνύεται η ταυτότητά του. 

 Άρθρο 14ον

ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΥΣ

Σε κάθε ομάδα που δεν έχει υποπέσει σε οποιοδήποτε παράπτωμα  που εμπίπτει στις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Π.Κ. με τις οποίες επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές στα σωματεία , στους ποδοσφαιριστές , παράγοντες κ.λ.π. στη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου 2017-2018 θα απονεμηθεί κύπελλο ήθους με την πρώτη ευκαιρία Ττων αγώνων του προσεχούς πρωταθλήματος 2018-2019.

 Άρθρο 15ον

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-  ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

 1. Η υποβολή ενστάσεων από τις διαγωνιζόμενες ομάδες (και μόνο από αυτές) στους μεταξύ τους αγώνες, ρυθμίζεται αναλυτικά από το άρθρο 23 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνών Ομάδων και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 24 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνών Ομάδων.

Για τις ενστάσεις που υποχρεωτικά καταχωρούνται στο Φ.Α. δηλαδή αντικανονικού ορισμού διαιτητών, αντικανονικότητας γηπέδου (αυτές οι ενστάσεις υποβάλλονται πριν από την έναρξη του αγώνα) και πλαστοπροσωπίας (μέχρι τη λήξη του αγώνα), δεν απαιτείται υπόμνημα για υποστήριξη, παρά μόνον χρηματικό παράβολο μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την τέλεση του αγώνα. Οι υπόλοιπες ενστάσεις, δηλαδή αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστών και αντικανονικής διακοπής αγώνα, υποβάλλονται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την τέλεση του αγώνα με χωριστό για την καθεμία υπόμνημα και χρηματικό παράβολο στην Ε.Π.Σ.Θ.. Στις ενστάσεις που καταχωρούνται στο Φ.Α. προστίθεται και η περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή μόνο όμως όταν αφορά ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε ως αναπληρωματικός χωρίς να έχει αναγραφεί στο Φ.Α. ή που ξανασυμμετείχε σε αγώνα ενώ είχε αντικατασταθεί ή αποβληθεί από αυτόν ή αν η ομάδα αγωνιστεί για κάποιο διάστημα με παραπάνω ποδοσφαιριστή.

 1. Ειδικά και μόνο για τις ενστάσεις πλαστοπροσωπίας κατατίθεται, επί ποινή απαραδέκτου, υποχρεωτικά ξεχωριστό παράβολο για κάθε ένα πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται κάθε μια από τις ενστάσεις, τις οποίες καλείται να εξετάσει η διοργανώτρια.
 2. Κατ΄ εξαίρεση είναι υποχρεωτική η καταχώρηση στο Φ.Α. της ένστασης αντικανονικής συμμετοχής που αφορά ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε, ως αναπληρωματικός χωρίς να έχει αναγραφεί στο Φ.Α. πριν από την έναρξη του αγώνα, ποδοσφαιριστή που ξανασυμμετείχε σε αγώνα, ενώ είχε αντικατασταθεί ή αποβληθεί από αυτόν ή εάν η ομάδα αγωνιστεί για κάποιο διάστημα με ποδοσφαιριστή παραπάνω.
 3. Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική. Δεν επιτρέπεται παραίτηση από την ομάδα που έκανε ένσταση. Και αν ακόμα υποβληθεί παραίτηση, αυτή είναι ανίσχυρη και δε λαμβάνεται υπόψη.
 4. Για τις ενστάσεις του άρθρου 23 παρ.1 του Κ.Α.Π. το παράβολο ορίζεται στο ποσό των 80,00 € (αντικανονικότητα του γηπέδου, παράβαση του άρθρου 12 του Κ.Α.Π. που αφορά στον ορισμό διαιτητών και βοηθών διαιτητών ή την αντικατάσταση των ορισθέντων, αντικανονική διακοπή αγώνα, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων του Κ.Α.Π. από το διαιτητή, που σχετίζονται με τη συμπλήρωση των ομάδων, μετά την έναρξη του αγώνα, αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή, πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή).

Επισημαίνεται ότι αν γίνει δεκτή ένσταση σωματείου, το παράβολο του επιστρέφεται, ενώ αν απορριφθεί περιέρχεται στο ταμείο της Ένωσης.

 Άρθρο 16ον

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Α1 – Α2  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Συγχωνεύονται η Α1 και Α2 Ερασιτεχνική Κατηγορία της περιόδου 2017-2018 σε Α΄ Ενιαία Ερασιτεχνικής Κατηγορία.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Α΄ Ενιαία Ερασιτεχνική Κατηγορία έχουν :

 • Οι ομάδες της Γ΄ Εθνικής (Α.Σ. Θεσπρωτός & Σούλι Παραμυθιάς) εάν δεν δηλώσουν συμμετοχή στην Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία,
 • Η ομάδα του Αστέρα Παραποτάμου που υποβιβάστηκε από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία,
 • Οι ομάδες που σύμφωνα με την προκήρυξη του περασμένης ποδοσφαιρικής περιόδου 2017-2018 είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην Α1 Ερασιτεχνική Κατηγορία,

 

1 ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
2 ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
3 ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
4 ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
5 Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
6 ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
7 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ 
8 ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
9 ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ
10 Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ

 

 • Οι ομάδες που σύμφωνα με την προκήρυξη του περασμένης ποδοσφαιρικής περιόδου 2017-2018 είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην Α2 Ερασιτεχνική Κατηγορία,

 

1 Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
2 ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ
3 Α.Ε.ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ
4 Α.Ε. ΣΥΒΟΤΩΝ
5 Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

 

 • Οι νεοσυσταθείσες και επανασυσταθείσες ομάδες.

Άρθρο 17ον

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ -ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

 Θα γίνει η κλήρωση της Α΄ Ενιαίας Ερασιτεχνικής Κατηγορίας μετά από δημόσια κλήρωση.

Με την έναρξη των αγώνων της Α΄ Ενιαίας Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, οι ομάδες του 16ου άρθρου, παρ.4 και 5 της παρούσας προκήρυξης, ξεκινούν τους αγώνες με μείον έναν (1) βαθμό.

Θα γίνουν οι αγώνες μόνο του πρώτου γύρου της νέας πλέον Α’ Ενιαίας Κατηγορίας και θα προκύψει ο αρχικός βαθμολογικός πίνακας με την κατάταξη των ομάδων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και προκειμένου να προκύψει ο οριστικός βαθμολογικός πίνακας με την τελική σειρά των ομάδων, θα εφαρμοσθούν κατά σειρά τα παρακάτω κριτήρια:

 • Προηγείται στη σειρά η ομάδα που έχει νίκη στο μεταξύ τους παιγνίδι
 • Σε περίπτωση ισοπαλίας στο μεταξύ τους παιγνίδι, προηγείται στη σειρά η ομάδα που έπαιζε εκτός έδρας και
 • Σε τριπλή και άνω ισοβαθμία θα αθροισθούν για κάθε ομάδα οι εξής βαθμοί: Τρεις βαθμοί για κάθε νίκη των ομάδων αυτών, συν ένα βαθμό για τις τυχόν ισοπαλίες εκτός έδρας. Η ομάδες αυτές λαμβάνουν τη σειρά που έχουν από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο άθροισμα. Αν και πάλι έχουμε δύο μόνο ομάδες (που προήλθαν από την τριπλή-πολλαπλή ισοβαθμία) με ίδιο αριθμό βαθμών –ισοβαθμία- τότε εφαρμόζεται κατά σειρά η περίπτωση των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 αντίστοιχα. Αν και πάλι έχουμε ομάδες με ίδιο αριθμό βαθμών –ισοβαθμία- τότε θα γίνει δημόσια κλήρωση για να καταλάβουν τη σειρά στη βαθμολογία του οριστικού βαθμολογικού πίνακα που κληρώθηκαν.

 

Με βάση τον  οριστικό βαθμολογικό πίνακα θα προκύψουν δύο (2) Όμιλοι, ο πρώτος (1ος) και ο δεύτερος (2ος) όμιλος ως εξής:

1) Εφ΄ όσον οι ομάδες που θα συμμετάσχουν κατά την έναρξη της ενιαίας Α΄ Κατηγορίας είναι μέχρι και δέκα τέσσερις (14), ο Α΄ Όμιλος θα έχει τις επτά (7) πρώτες ομάδες του  οριστικού βαθμολογικού πίνακα και ο Β΄ Όμιλος τις υπόλοιπες ομάδες

2) Εφ΄ όσον οι ομάδες που θα συμμετάσχουν κατά την έναρξη της ενιαίας Α΄ Κατηγορίας είναι δέκα πέντε (15) ή δέκα έξι (16), ο Α΄ Όμιλος θα έχει τις οκτώ (8) πρώτες ομάδες του  οριστικού βαθμολογικού πίνακα και ο Β΄ Όμιλος τις υπόλοιπες ομάδες

3)Εφ΄ όσον οι ομάδες που θα συμμετάσχουν κατά την έναρξη της ενιαίας Α΄ Κατηγορίας είναι δέκα επτά (17) ή δέκα οκτώ (18), ο Α΄ Όμιλος θα έχει τις εννέα (9) πρώτες ομάδες του  οριστικού βαθμολογικού πίνακα και ο Β΄ Όμιλος τις υπόλοιπες ομάδες

 Με την έναρξη των αγώνων και των δύο (2) Ομίλων και σύμφωνα με τον οριστικό βαθμολογικό πίνακα της Ενιαίας Α΄ Κατηγορίας, θα πριμοδοτηθούν οι ομάδες του Α΄ και Β΄ Ομίλου ως εξής:

α) Η πρώτη ομάδα με τέσσερις (4) βαθμούς,

β) Η δεύτερη με δύο (2) βαθμούς και

γ) Οι υπόλοιπες με έναν (1) βαθμό.

Ειδικά στον Β΄ Όμιλο οι ομάδες που δεν θα έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τρεις (3) βαθμούς στον οριστικό βαθμολογικό πίνακα, δεν θα πριμοδοτηθούν με βαθμό.

Στη συνέχεια θα διεξαχθούν μετά από δημόσια κλήρωση όλοι οι αγώνες του πρώτου και του δεύτερου γύρου και στους δύο (2) Ομίλους και θα προκύψει για κάθε Όμιλο ο αρχικός βαθμολογικός πίνακας με την κατάταξη των ομάδων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων και στους δύο Ομίλους, η σειρά του οριστικού βαθμολογικού πίνακα θα καθορισθεί σύμφωνα με την απόλυτη σειρά που είχαν κατά την κατάταξή τους στον οριστικό βαθμολογικό πίνακα της ενιαίας Α’ Κατηγορίας.

Οι δύο πρώτες ομάδες και των δύο Ομίλων του οριστικού βαθμολογικού πίνακα κατακτούν το πρωτάθλημα.

 Άρθρο 18ον

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  2019-2020:

Α. Αν ο συνολικός αριθμός των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας δεν ξεπεράσει τις δέκα οκτώ (18),  στην περίοδο 2019-2020 θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία της δημιουργίας της Α΄ Ενιαίας Κατηγορίας με τη συμμετοχή όλων των ομάδων και ανεξάρτητα με την τύχη των ομάδων  που συμμετείχαν  στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία την περίοδο 2018-2019.

Τότε, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος 2019-2020, θα έχουμε τα εξής:

1) Για τις ομάδες που προέρχονται από την Γ΄ Εθνική Κατηγορία θα ξεκινήσουν τους

     αγώνες με μηδέν (0) βαθμούς.

2) Για τις ομάδες του οριστικού βαθμολογικού πίνακα 2018-2019 του Α΄ Ομίλου :

α) Η τελευταία στη βαθμολογία ομάδα θα ξεκινήσει τους αγώνες της Ενιαίας Α΄ Κατηγορίας την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020, με μείον δύο (2) βαθμούς,

β) Η προτελευταία στη βαθμολογία ομάδα θα ξεκινήσει τους αγώνες της Ενιαίας Α΄ Κατηγορίας την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020, με μείον έναν (1) βαθμό,

γ) Οι υπόλοιπες ομάδες με μηδέν (0) βαθμούς,

δ) Οι τυχόν ποινές σε βαθμούς κατά την περίοδο 2018-2019 που αφορούν την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020, μεταφέρονται στην έναρξη της Α΄ Ενιαίας Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.

3)  Για τις ομάδες του οριστικού βαθμολογικού πίνακα 2018-2019 του Β΄ Ομίλου :

 α) Οι δύο πρώτες στη βαθμολογία θα ξεκινήσουν τους αγώνες της Ενιαίας Α΄ Κατηγορίας την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020  μηδέν (0) βαθμούς,

 β) Η τελευταία στη βαθμολογία ομάδα θα ξεκινήσει στην ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020 τους αγώνες της Α΄ Ενιαίας Κατηγορίας με μείον δύο (2) βαθμούς,

γ) Οι υπόλοιπες ομάδες με μείον έναν (1) βαθμό.

δ) Οι τυχόν ποινές σε βαθμούς κατά την περίοδο 2018-2019 που αφορούν την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020, μεταφέρονται στην έναρξη της Α΄ Ενιαίας Ερασιτεχνικής Κατηγορίας. 

Β. Αν όμως ο συνολικός αριθμός των ομάδων ξεπεράσει τις δέκα οκτώ (18), τότε θα δημιουργηθούν και πάλι οι κατηγορίες Α1 και Α2 ως εξής:

 • Στην Α1 θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής :

α)  Όλες οι ομάδες του οριστικού βαθμολογικού πίνακα του Α΄ Ομίλου της περιόδου

     2018-2019 εκτός της πρωταθλήτριας ομάδας  που θα έχει δικαίωμα συμμετοχής

      στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία.

β) Οι ομάδες του Α΄ Ομίλου που δεν κατέλθουν σε τρεις αγώνες (εγκαταλείψουν,

     κατατάσσονται κατ΄ ευθείαν στην Α2 Κατηγορία και τότε την θέση τους στην Α1 τις καταλαμβάνουν ισάριθμες ομάδες του Β΄ Ομίλου ξεκινώντας από την τρίτη κατά σειρά ομάδα του οριστικού βαθμολογικού πίνακα της Α2 Κατηγορίας.

γ) Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και οι τυχόν ομάδες που ενώ έχουν το δικαίωμα δεν δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας.

δ)Επί πλέον δικαίωμα συμμετοχής στην Α1 Κατηγορία θα έχουν και οι δύο πρώτες ομάδες του οριστικού βαθμολογικού πίνακα του Β΄ Ομίλου της περιόδου 2018-2019 

2)Στην Α2 θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

α) Όλες οι ομάδες της προηγούμενης παραγράφου.

β) Όλες οι ομάδες του Β΄ Ομίλου του οριστικού βαθμολογικού πίνακα 2018- 2019 εκτός των δύο (2) πρώτων στην βαθμολογία που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Α1  Κατηγορία.

γ)Οι νεοσυσταθείσες και οι επανασυσταθείσες ομάδες μελών της Ένωσής μας.

3) Οι τυχόν ποινές του ποδοσφαιρικού έτους 2018-2019 σε βαθμούς που αφορούν την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020 και για τους δυο Ομίλους, μεταφέρονται στην έναρξη των αγώνων της Α1 και Α2 κατηγορίας και όχι στους αγώνες κατάταξης.

 Άρθρο 19ον

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Για κάθε αποτέλεσμα αγώνων οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του ΚΑΠ, (3 βαθμοί η νίκη, 1 βαθμός η ισοπαλία και μηδέν (0) βαθμοί για την ήττα).

 Άρθρο 20ον

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 • Κατά τη διάρκεια των αγώνων συμμετέχει υποχρεωτικά ένας (1) ποδοσφαιριστής ηλικίας κάτω των είκοσι (20) ετών. Τα σωματεία θα χρησιμοποιούν υποχρεωτικά καθ΄ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος (και των αγώνων σε Ομίλους) στην ενδεκάδα τους τουλάχιστον έναν (1) ποδοσφαιριστή ηλικίας κάτω των είκοσι (20) ετών, δηλαδή ποδοσφαιριστή που γεννήθηκε από 01-01-1998 και εντεύθεν, ο οποίος και έχει δικαίωμα συμμετοχής έως το τέλος του πρωταθλήματος .

Η αντικατάσταση του τελευταίου ποδοσφαιριστή κάτω των είκοσι (20) ετών της ηλικίας του, θα γίνεται υποχρεωτικά από ποδοσφαιριστή κάτω των είκοσι (20) ετών. Σε περίπτωση αποβολής του τελευταίου ποδοσφαιριστή ηλικίας κάτω του είκοσι (20) ετών, τότε η ομάδα δεν υποχρεούται να έχει στον αγώνα ποδοσφαιριστή κάτω των είκοσι (20) ετών.

Εφ΄ όσον διαπιστωθεί παράβαση της διάταξης αυτής πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο διαιτητής ενημερώνει τα διαγωνιζόμενα σωματεία, και ο αγώνας διεξάγεται κανονικά.

Επιβάλλονται δε, για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, οι προβλεπόμενες, από το σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π., κυρώσεις, κατόπιν ενστάσεως, ήτοι, απώλεια του αγώνα με τέρματα 0-3, εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα, και επιπλέον χρηματική ποινή που μπορεί να φθάσει τα  οχτακόσια ευρώ (800,00 €) (Σχετικές οι διατάξεις των παρ. 12, 13 και 15 του άρθρ. 19 του Κ.Α.Π.).

 • Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του αγώνα, αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνών Ομάδων. Για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών που αποκτούν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες λαμβάνεται υπόψη η ημερολογιακή συμπλήρωση των 14 ετών (από την ημέρα των γενεθλίων των 14 ετών και μετά).

Ο έλεγχος ανήκει στον διαιτητή του αγώνα, ο οποίος υποχρεούται να απαγορεύει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών για όλες τις ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής.

Σε περίπτωση άρνησης ή πλημμελούς ελέγχου εκ μέρους του διαιτητή τότε αυτός τιμωρείται με την ποινή του μη ορισμού του σε αγώνες για διάστημα δύο (2) μηνών.

 • Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να

παραδίδουν στον διαιτητή:

α) Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή,

β) Κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών,

γ) Δελτίο πιστοποίησης του προπονητή της ομάδας εφ΄όσον υποχρεούται το σωματείο σε πρόσληψη προπονητή.

 • Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στους αγώνες γίνεται με την παράδοση στον διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα, των δελτίων αθλητικής ιδιότητας ή των δελτίων ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστών, καθώς και κατάσταση υγεία των ποδοσφαιριστών (πλαστικοποιημένη) στην οποία θα αναγράφοντα υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών, καθώς και το σωματείο που ανήκουν, θα δε ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας τους. Η ως άνω ιατρική θεώρηση, πραγματοποιείται μόνο από αθλίατρο ή ορθοπεδικό ή παθολόγο ή καρδιολόγο ή αγροτικό ιατρό ή γενικής ιατρικής ή πνευμονολόγο, πρέπει δε να παρέχεται σε ετήσια βάση για κάθε ποδοσφαιριστή και να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. Η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη.
 • Οι καταστάσεις υγείας των ποδοσφαιριστών πρέπει να είναι θεωρημένες από δικαιούμενο να την υπογράφει ιατρό και την οικεία Ε.Π.Σ. στην οποία κατατίθενται υποχρεωτικά πριν τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή σε αγώνα της Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας με ευθύνη του σωματείου, αποτελεί δε το αδιαμφισβήτητα επίσημο έγγραφο σε περίπτωση ενστάσεων και προσφυγών.

Για τη νομότυπη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών αρκεί η προσκόμιση στον διαιτητή του πρωτότυπου της κατάστασης υγείας και της βεβαίωσης της διοργανώτριας για την υποβολή (θεώρηση) της κατάστασης υγείας σε αυτήν. Η κατατεθείσα κατάσταση υγείας στη διοργανώτρια αποτελεί το μόνο αποδεικτικό μέσο σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων για τυχόν αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστών.

 • Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του τρόπου απόδειξης της υγείας των ποδοσφαιριστών, όπως και του χρόνου ισχύος των δελτίων υγείας, σε περίπτωση που αποφασιστούν διαφοροποιήσεις από την εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο.

Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α. τις τυχόν ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών.

Ο έλεγχος γίνεται από τον διαιτητή και τους αρχηγούς των διαγωνιζόμενων ομάδων υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα κατά την εκ μέρους του διαιτητή συμπλήρωση του Φ.Α.

Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του Φ.Α. οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν τνα τα ζητήσουν σ΄αυτό το διάστημα για να τα ελέγξουν μόνο για την περίπτωση διατύπωσης ένστασης πλαστοπροσωπίας.

 • Απαγορεύεται η με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στον

πάγκο των αναπληρωματικών του διπλωματούχου προπονητή που δεν παρέδωσε το δελτίο πιστοποίησης που του εξέδωσε η Ε.Π.Σ.Θ. Καμία άλλη ταυτότητα δεν θα γίνεται αποδεκτή για την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο.

 • Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός 24ώρου σε δύο αγώνες του

σωματείου που ανήκει. Ο υπολογισμός του 24ώρου αρχίζει από το τελευταίο λεπτό συμμετοχής του ποδοσφαιριστή στον πρώτο αγώνα και πρέπει να συμπληρώνεται πριν από την έναρξη του δεύτερου αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στον Κ.Α.Π.

 • Διαιτητές εν ενεργεία ή μη, εγγεγραμμένοι σε συνδέσμους, δεν έχουν δικαίωμα να

μετέχουν ως ποδοσφαιριστές σε αγώνες, τυχόν δε συμμετοχή τους είναι αντικανονική με τις προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις σε περίπτωση υποβολής ένστασης.

 • Διπλωματούχοι προπονητές, οι οποίοι κατά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου ή τη διάρκεια αυτής, έλαβαν ταυτότητα προπονητή από την Ε.Π.Σ.Θ. ή την Ε.Π.Ο. δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν ως ποδοσφαιριστές σε επίσημους αγώνες. Τυχόν δε συμμετοχή τους αποτελεί αντικανονική συμμετοχή, εφαρμοζόμενης της διάταξης της παρ.11 του άρθρου 23 του Κ.Α.Π. Επίσης δεν μπορεί να ανακληθεί η ταυτότητα του διπλωματούχου προπονητή που έλαβε κατά τις προϋποθέσεις του Κ.Α.Π. ύστερα από αίτησή του ή αίτηση της ομάδας, με την οποία έχει συμβληθεί στην ίδια ποδοσφαιρική περίοδο, για να μετέχει ως ποδοσφαιριστής σε αγώνες.

Εξαίρεση: Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να είναι προπονητής στα τμήματα υποδομών του σωματείου που αγωνίζεται (άρθρα 6 και 13 κανονισμού προπονητών) χωρίς να επιβάλλεται σε αυτή την περίπτωση να καταθέσει την ταυτότητά του.

 • Απαγορεύεται η είσοδος σε αγωνιστικούς χώρους και η συμμετοχή σε αγώνα φυσικού προσώπου που έχει τιμωρηθεί με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (εκπροσώπου, προπονητή κ.λ.π.). Τυχόν συμμετοχή είναι αντικανονική και σε περίπτωση ένστασης εφαρμόζεται η διάταξη της παραγρ.11 του άρθρου 23 του Κ.Α.Π.
 • Απαγορεύεται η συμμετοχή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, των οποίων η άδεια

παραμονής του στη χώρα μας έχει λήξει, όπως αυτή φαίνεται από το δελτίο των ατομικών τους στοιχείων, διαφορετικά η τυχόν συμμετοχή είναι αντικανονική. Ο διαιτητής κάθε αγώνα οφείλει να είναι εφοδιασμένος με την προκήρυξη του πρωταθλήματος του αγώνα που διευθύνει και υποχρεούται στην προσεκτική παρατήρηση της έναρξης και λήξης ισχύος των αθλητικών δελτίων των αλλοδαπών ποδοσφαιριστών και εφόσον προκύπτει ότι δεν καλύπτεται η συμμετοχή τους, απαγορεύει την αναγραφή τους στο φύλλο αγώνα, ενημερώνοντας σχετικά τις ομάδες.

 • Οι ποινές σε αξιωματούχους που έχουν τιμωρηθεί ισχύουν σε όλα τα πρωταθλήματα (ανδρών, κύπελλο) όταν αφορούν ημερολογιακές ημέρες , ενώ ισχύουν στο πρωτάθλημα που επιβλήθηκαν (ανδρών και κύπελλο) όταν αφορούν ποινές αγωνιστικών ημερών.
 • Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται- μεταγράφονται μόνο σε τρία (3) το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως την 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνιστεί σε επίσημους αγώνες, μόνο σε δύο (2) σωματεία (ανεξαρτήτως της ομοσπονδίας στην οποία ανήκουν). Απαγορεύεται η συμμετοχή του σε αγώνες του τρίτου σωματείου.
 • Στους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ΄όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες ή που έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια (Ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο). Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις Ελληνικές Εθνικές ομάδες ή δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια (Ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο). Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται πλέον η έννοια του ομογενούς ποδοσφαιριστή. Οι ποδοσφαιριστές με ταυτότητα Ομογενούς κατατάσσονται στους Αλλοδαπούς , αν η χώρα προέλευσής τους είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους Κοινοτικούς αν προέρχονται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Κύπριοι ποδοσφαιριστές λογίζονται ως Κοινοτικοί (απόφαση της Ε.Ι.Μ.-ΕΠΟ 17/9-7-2014).

Παράβαση των απαγορεύσεων αυτών συνιστά αντικανονική συμμετοχή και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα και με χρηματική ποινή, που προβλέπεται από το άρθρο 19 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνών ποινές. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με τρεις βαθμούς και τέρματα 3-0, εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα οπότε υπολογίζεται το αποτέλεσμα που πραγματικά σημειώθηκε.

 Άρθρο 21ον

ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές από την εφαρμογή και ερμηνεία του Κ.Α.Π., του Καταστατικού και γενικότερα των κανονισμών της Ε.Π.Ο. που ισχύουν για το ποδόσφαιρο και αφορούν τις Ενώσεις, τις ομάδες που μετέχουν στους πάσης φύσεως αγώνες, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο που συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα με αυτές ή που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο και ιδιότητα στο χώρο του ποδοσφαίρου, επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα ποδοσφαιρικά όργανα , που καθορίζονται στο καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. απαγορευμένης σε κάθε περίπτωση προσφυγής στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια (σύμφωνα με το άρθρο 35του Κ.Α.Π.).

 Άρθρο 22ον

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

 

 • Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών όταν καλούνται στις Μικτές ομάδες της Ένωσης είναι υποχρεωτική τόσο για τα σωματεία τόσο και για τους ποδοσφαιριστές. Σε περίπτωση αδικαιολόγητής άρνησης ποδοσφαιριστή να πάρει μέρος σε προπόνηση ή αγώνα Μικτών ομάδων, επιβάλλεται σ΄αυτόν με απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της Ε.Π.Σ.Θ. ποινή αποκλεισμού τριών (3) αγωνιστικών, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κ.Α.Π.
 • Ποδοσφαιριστής ο οποίος αποκλείστηκε από τις Μικτές ομάδες λόγω τραυματισμού ή ασθενείας του δεν δύναται να μετάσχει σε αγώνα του σωματείου που ανήκει πριν από την παρέλευση οκτώ ημερών από τον αγώνα των Μικτών ομάδων στον οποίο δεν μετείχε για την πιο πάνω αιτία (η ημέρα του αγώνα δεν υπολογίζεται). Τυχόν συμμετοχή αυτού σε αγώνα του σωματείου του, είναι αντικανονική και τιμωρείται αυτεπάγγελτα από τη διοργανώτρια. Εξαιρούνται οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν με το σωματείο τους λόγω τραυματισμού ή ασθένειας σε αγώνα πρωταθλήματος ή Κυπέλλου, αμέσως προηγούμενου αγώνα των Μικτών ομάδων.

 Άρθρο 23ον

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ (άρθρο 12 του Κ.Α.Π.)

 

 • Οι διαιτητές των αγώνων ορίζονται αποκλειστικά από την αρμόδια Επιτροπή Διαιτησίας και δεν είναι υποχρεωτικό για την Ένωση να ανακοινώνονται στις διαγωνιζόμενες ομάδες (άρθρο 12 παρ.4 του Κ.Α.Π.).
 • Απαγορεύεται αυστηρά κατά τη διάρκεια της περιόδου Διαιτητής ή Σωματείο να ζητήσουν την εξαίρεση Σωματείου ή Διαιτητή αντίστοιχα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος με σχετική δήλωση του Διαιτητή.
 • Τα γηπεδούχα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να εξοφλήσουν το σύνολο των εξόδων διαιτησίας πριν την έναρξη του αγώνα, διαφορετικά ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα, Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας και η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με χρηματική ποινή που προβλέπεται από τον Κ.Α.Π. Μέχρι την εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας στη διοργανώτρια δεν ορίζονται αγώνες της ομάδας αυτής και κατακυρώνονται αυτοί υπέρ της αντίπαλης ομάδας (παρ.8 του άρθρου 12 του Κ.Α.Π.).
 • Εφόσον υπάρχει αποχή διαιτητών για οποιοδήποτε λόγο, μερική ή ολική ή εφόσον ο αριθμός των εν ενεργεία διαιτητών δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αγώνων τοθ προγράμματος της Ένωσης, η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια :

α)  Να ζητά δια της Επιτροπής Διαιτησίας της Ένωσης τον ορισμό διαιτητών, από άλλη Ένωση για την κάλυψη όλων ή ορισμένου αριθμού αγώνων. Σε περίπτωση άρνησης των τοπικών Ε.Δ. να ορίσουν διαιτητές τον ορισμό διενεργεί η Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο.

β) Οι κάθε είδους αγώνες μπορούν να διεξαχθούν με έναν διαιτητή  και ένα βοηθό ή και μόνο με ένα διαιτητή ανάλογα με την κρισιμότητα του αγώνα κατά την κρίση της διοργανώτριας, ενώ η επιτροπή διαιτησίας της Ε.Π.Σ.Θ. κατά την κρίση της, διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να ορίζει και 4ο διαιτητή.

 • Ο διαιτητής κάθε αγώνα οφείλει να είναι εφοδιασμένος με την προκήρυξη του πρωταθλήματος του αγώνα που διευθύνει.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των αποδυτηρίων των διαιτητών οποιουδήποτε μέλους της διοίκησης σωματείου, όπως και κάθε άλλου προσώπου ή εξωποδοσφαιρικού παράγοντα, πλην του αρχηγού της ομάδας, η είσοδος του οποίου επιτρέπεται μόνο για την υποβολή ενστάσεων κατά τις κείμενες διατάξεις.

 Άρθρο 24ον

ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (σχετ.« Κανονισμός προπονητών»)-ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ (σχετικό άρθρο  του ΚΑΠ).

Τα σωματεία της Α΄ Κατηγορίας υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και να απασχολούν προπονητή και θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον κανονισμό ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. ήτοι να είναι κάτοχοι διπλώματος UEFA C΄ και κάτοχοι επίσης ταυτότητας προπονητή Ε.Π.Ο. τριετούς διάρκειας σε ισχύ.

Οι ανωτέρω προπονητές υποχρεούνται στην έκδοση από την Ένωση δελτίου πιστοποίησης προπονητή για την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο, προσκομίζοντας:

 1. Αίτηση του Σωματείου
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας προπονητή YEFA ή ΕΠΟ με ημερομηνία λήξης 31.12.2018
 3. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες
 4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του Καταστατικού της ΕΠΟ και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
 5. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης και πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό με σωματείο, κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΥΟ (φωτοτυπία δεν γίνεται δεκτή)
 6. Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών
 7. Καταβολή 75,00 € στο Ταμείο της ΕΠΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Σε περίπτωση αντικατάστασης προπονητή εκδίδεται υποχρεωτικά καινούριο Δελτίο πιστοποίησης στο όνομα του νεοπροσληφθέντος προπονητή και του Σωματείου.

Προπονητής ο οποίος δεν θα προβεί στην έκδοση δελτίου πιστοποίησης , δεν θα μπορεί να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο.

Τα γηπεδούχα Σωματεία πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής των πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνες για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των  μελών και των οπαδών.

Όταν η διοργανώτρια ορίζει αγώνες σε ουδέτερο γήπεδο και δημιουργούνται φθορές στις εγκαταστάσεις του γηπέδου, το κόστος των ζημιών θα αποτιμάται  και θα καταλογίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης στο υπαίτιο Σωματείο, μετά  από αυτοψία της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου.

 Άρθρο 25ον

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 1. Επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 17 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνών ποινές στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Στα σωματεία που δε θα συμμετάσχουν αδικαιολόγητα κι απροειδοποίητα, κατά την εκτίμηση της διοργανώτριας, σε προγραμματισμένους αγώνες τους,

β) Στα σωματεία που έγκαιρα και γραπτά θα ενημερώσουν για την αδυναμία τους να συμμετάσχουν σε αγώνα,

 1. Σωματείο που αποχωρεί αδικαιολόγητα από το πρωτάθλημα (δεν κατέλθει να αγωνιστεί σε τρεις αγώνες) αποπέμπεται από το πρωτάθλημα και τιμωρείται όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 του Κ.Α.Π.
 2. α) Αν αγώνας διακοπεί πριν από την κανονική λήξη του με ευθύνη σωματείου τότε επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνών ποινές,

β) Ομάδα ή ομάδες που θα αποχωρήσουν από τον αγώνα μετά την έναρξή του τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνών ποινές,

γ) Ομάδα που αποχωρεί πριν την ολοκλήρωση του αγώνα τιμωρείται με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 20 παρ. 16 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνών ποινές,

δ) Σε περίπτωση που ομάδα μείνει με λιγότερους από επτά (7) ποδοσφαιριστές σε  αγώνα, ο αγώνας αυτός διακόπτεται και στο σωματείο που θεωρείται υπεύθυνο της διακοπής επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 παρ.8 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνών ποινές.

ε) Σε όλες τις περιπτώσεις της παρ.2 του άρθρου 21 του Κ.Α.Π., η υπαίτια ομάδα θεωρείται ότι ηττήθηκε με τέρματα 3-0, εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την ανυπαίτια ομάδα, οπότε υπολογίζεται το αποτέλεσμα που πραγματικά σημειώθηκε, μέχρι την διακοπή ή την αποχώρηση.

 1. α) Σχετικά με το ύψος και την έκτιση των ποινών που επιβάλλονται σε βάρος ποδοσφαιριστών για παραβάσεις που αναγράφονται στο Φ.Α., σε ομάδες για επεισόδια κατά τους αγώνες και σε προπονητές, αξιωματούχους ομάδων ή φιλάθλους, έχουν πλήρη εφαρμογή οι διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. και οι αποφάσεις της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Θ.

β) Οι ποινές που επιβάλλονται με βάση μόνο του Φ.Α. αρχίζουν την επόμενη ημέρα του αγώνα. Στις παρατηρήσεις του διαιτητή που αναγράφονται στο Φ.Α. και αφορούν παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. ουδεμία χωρεί ανταπόδειξη.

γ) Για κάθε αγωνιστικής, στον αποβληθέντα ποδοσφαιριστή επιβάλλεται χρηματική ποινή δέκα (10,00) €.

δ) Απαγορεύεται η συμμετοχή του ίδιου προσώπου σε περισσότερα του ενός διαφορετικά Διοικητικά Συμβούλια  σωματείων που ανήκουν στην Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας. Η περίπτωση μη τήρησης της απαγόρευσης αυτής προβλέπονται σχετικές ποινές.

 1. Η Ε.Π.Σ.Θ διατηρεί το δικαίωμα συνεργασίας με χορηγούς για την οικονομική υποστήριξη των σωματείων της.
 2. Η Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή συμπλήρωσης της παρούσας προκήρυξης, αν υπάρξει αλλαγή των σημερινών δεδομένων, με τροποποιήσεις κανονισμών κ.λ.π.

Άρθρο 26ον

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 • Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογεί αν υπάρχει σκοπιμότητα σε κάποιον αγώνα κατάταξης (δηλ. στους αγώνες του Α΄ και Β΄ Ομίλου) και να αποφασίζει την αναβολή του.
 • Η διεξαγωγή του πρωταθλήματος, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΠ και της

προκήρυξης αυτής και για καθετί που δεν προβλέπεται από τον ΚΑΠ και από την προκήρυξη, θα αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή (πρώην Δ.Σ.)  της ΕΠΣ Θεσπρωτίας.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                     ΠΑΠΠΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                                               ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ