Εγγραφές – μετεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών

-Αποδέσμευση : Από 01.07.2017 έως 31.08.2018

-Υποσχετική : Από 01.07.2017 έως 31.08.2017 και από 01.01.2018 έως 31.01.2018

-Μετεγγραφή : Από 01.07.2017 έως 31.10.2017 και από 01.01.2018 έως 31.01.2018

-Επανεγγραφή : Από 01.09.2017 έως 31.10.2017 και από 01.01.2018 έως 28.02.2018

-Πρώτη Εγγραφή : Από 01.07.2017 έως 30.04 .2018

 

Τα παράβολα των δελτίων για την περίοδο 2017-2018 διαμορφώνονται ως εξής:

1)Τα δελτία , που δεν έχουν χρονικό όριο λήξης παραμένουν ως έχουν στην τιμή των 15,00 ευρώ.

2)Τα Δελτία Ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών Ορισμένου Χρόνου μειώνονται δραστικά και οι τιμές τους διαμορφώνονται ως ακολούθως:

– Δελτίο τριών (3) ετών : Πενήντα ( 50,00) ευρώ

– Δελτίο δύο (2) ετών: Εξήντα (60,00) ευρώ

– Δελτίο ενός (1) έτους: Ογδόντα (80,00) ευρώ