ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΗ – ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Υπενθυμίζουμε ότι από 1-1-2019 εφαρμόζεται η νέα ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ αθλητή. Ποδοσφαιριστές χωρίς την νέα ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αγώνα.

Το σχετικό έγγραφο της ΕΠΟ έχει ως εξής:

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Με βάση την ΚΥΑ  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού θεσπίζεται η Κάρτα Υγείας Αθλητή.

Εκδίδεται μόνον κατόπιν των εξής υποχρεωτικών εξετάσεων: α) Κλινική εξέταση β) Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα, και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρηση της.

Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Ή Ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων που κατέχουν πιστοποίηση Ε.Κ.Α.Ε. .

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών καταγράφεται σε κάρτα υγείας, είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στον διαιτητή του αγώνα και αποτελεί βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.

Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή περιλαμβάνονται τα κάτωθι στοιχεία: α) Την Ομοσπονδία β) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο  γ) Έτος γέννησης δ) Άθλημα ε) Φωτογραφία στ) Αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας ζ) ΑΜΚΑ η) Ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση – υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα. θ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που προβλέπει η ΚΥΑ.

Η εφαρμογή της ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ στους αγώνες και στις προπονήσεις ξεκινάει από 1-1-2019.